Algemene voorwaarden van Delta House BV.

 

Artikel 1  Algemene bepalingen.

A.    Definities:

–          Algemene voorwaarden: bedingen als bedoeld in artikel 6:231 sub a BW.

–          Delta House BV: gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Delta House”).

–          Wederpartij: De contractuele wederpartij van Delta House die zaken en/of diensten van welke aard ook van Delta House afneemt en de gelding van de algemene voorwaarden van Delta House heeft aanvaardt.

B.     Toepasselijkheid:

1.1.Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Delta House en een wederpartij zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is ook het geval indien Delta House bij de uitvoering van op haar rustende verbintenissen gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden.

1.2.Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft aanvaard. 

1.3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten, dan wel niet aanvaard. Indien meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst met de wederpartij, dan gelden de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van het bepaalde in dit artikel zijn slechts mogelijk, indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

1.4.Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Delta House in strijd mocht(en) zijn met enige wettelijke bepaling wordt deze geconverteerd naar de voor Delta House meest gunstige vergelijkbare bepaling dan wel regeling en laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

C.     Communicatie/adres

1.5.Communicatie tussen Delta House en de wederpartij kan elektronisch (“per mail”) plaatsvinden, tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders voorschrijft. Voor eventuele fouten of onvolkomenheden voortvloeiend uit de communicatie met de wederpartij is Delta House niet aansprakelijk.

1.6.Indien door de wederpartij aan Delta House opgave wordt gedaan van een (woon- of aflever) adres, dan is zij gerechtigd alle bestellingen aldaar op dat adres af te leveren dan wel naar dat adres te verzenden, tenzij de wederpartij voor dat doel tijdig, schriftelijk opgave doet van een ander(aflever)adres.

Artikel 2  Offerte en Overeenkomst 

2.1  Alle aanbiedingen/offertes van Delta House zijn vrijblijvend en zij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en/of overige (leverings)voorwaarden te wijzigen. Voor aanvaarding van aanbiedingen geldt een maximale termijn van 30 dagen na verzending daarvan aan de wederpartij, tenzij door Delta House schriftelijk anders is aangegeven. Na het verstrijken van deze termijn kan op de aanbieding geen beroep meer worden gedaan, tenzij Delta House deze alsnog schriftelijk aanvaardt.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling van de wederpartij door Delta House, dan wel na schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door Delta House uitgebrachte offerte. Indien een offerte of overeenkomst bijlagen bevat, zoals tekeningen etc. dan worden deze geacht onlosmakelijk te behoren tot de overeenkomst en daarvan deel uit te maken.

2.3  Indien een aanbieding of offerte van Delta House een fout, vergissing of verschrijving bevat, kan Delta House daaraan niet worden gehouden, noch is zij aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

2.4  Indien aanvaarding van een aanbod/offerte van Delta House door de wederpartij afwijkt, al dan niet op ondergeschikte punten (als bedoeld in artikel 6:225 lid 2 BW), is Delta House daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet met inachtneming van de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Delta House schriftelijk anders aangeeft.

2.5  Wijzigingen in een offerte of overeenkomst zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk worden overeengekomen. De aan wijziging verbonden meerkosten kunnen aan de wederpartij extra in rekening worden gebracht.

Artikel 3   Levering/ Levertijd 

3.1.De door Delta House opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

3.2.Levering van producten of diensten geschiedt op door Delta House aangegeven wijze en datum/tijdstip en met inachtneming van daarbij door haar aan te geven voorwaarden en condities, tenzij partijen anders afspreken.

3.3.Indien een overschrijding van beoogde leveringstermijn zodanig is, dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de overeenkomst worden ontbonden, nadat verzuim is ingetreden op de wijze als bedoeld in artikel 6:82 lid 1 BW.

3.4.In de situatie als bedoeld in artikel 3.3 is Delta House niet gehouden tot betaling van enige vergoeding vanwege (vertagings)schade.

Artikel 4   Transport, Aflevering, Plaatsing

4.1  Transport van zaken is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien transport plaatsvindt door dan wel namens Delta House zullen daarvoor aanvullend kosten in rekening worden gebracht.

4.2  Tenzij anders is overeengekomen worden door/namens Delta House aanvullend verrichte werkzaamheden, anders dan met betrekking tot de aflevering van zaken als bedoeld in artikel 4.1., in rekening gebracht. Indien deze aan Delta House opgedragen werkzaamheden ter plaatse bij de wederpartij worden verricht, dient deze ervoor te zorgen dat daarvoor voorafgaand aan de aflevering goede omstandigheden zijn gecreëerd, die meebrengen dat de werkzaamheden naar redelijkheid en behoren kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan aan haar aanvullend dan wel extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

4.3  De aan de wederpartij geleverde zaken zijn voor haar rekening en risico vanaf het moment van aflevering, respectievelijk na het transport naar de wederpartij. Indien geleverde zaken ook door Delta House worden geassembleerd of geplaatst gaan rekening en risico over naar de wederpartij over na plaatsing.

4.4  Indien plaatsing van de geleverde zaken op een later moment plaatsvindt dan direct aansluitend aan aflevering of transport naar de wederpartij geldt dat de zaken geacht worden te zijn afgeleverd voor rekening en risico van de wederpartij van Delta House na de aflevering dan wel na dit transport.

4.5  Indien een tijdstip voor aflevering van zaken is bepaald is de wederpartij gehouden daaraan alle vereiste medewerking te verlenen, waaronder het in ontvangst nemen van zaken dan wel het doen plaatsen daarvan, bij gebreke waarvan de zaken alsdan geacht worden door Delta House te zijn afgeleverd, als bedoeld in artikel 4.3. (eerste zin).

4.6  Indien aflevering als bedoeld in artikel 4.5. niet plaatsvindt, dan wel indien uitstel van aflevering van zaken wordt overeengekomen komen daaruit voortvloeiende kosten (zoals bijvoorbeeld extra personeels- en transportkosten, stallings- en/of opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

4.7  Delta House is niet verantwoordelijk voor het verzorgen van vergunningen, ontheffingen, (aanvullende) overeenkomsten etc. met het oog op het gebruik van de door haar te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5   Prijzen, facturatie en betaling 

5.1.De door Delta House gehanteerde prijzen voor door haar te leveren zaken en diensten zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten en/of kosten van derden. 

5.2.De overeengekomen prijzen zijn verschuldigd met inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij een nadere betalingstermijn of -termijnen zijn afgesproken.

5.3.Indien prijzen dan wel kosten van Delta House wijzigen na het aangaan van een overeenkomst en voorafgaand aan de aflevering, kunnen deze aanvullend aan de wederpartij worden doorberekend. In die situatie heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen na de daartoe bekendgemaakte mededeling en uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de aflevering kosteloos te annuleren dan wel te ontbinden. Geen van de partijen is in dat geval schadeplichtig naar de ander.

5.4.De door de wederpartij te betalen prijs dan wel koopsom dient volledig te zijn voldaan voorafgaand aan de aflevering van zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling hiervan niet tijdig of volledig is plaatsgevonden heeft Delta House het recht alle op haar rustende verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daarvoor zelf in verzuim zal komen.

5.5.Ter zake de door de wederpartij te betalen bedragen (hoe ook genaamd) is het haar niet toegestaan dit geheel of gedeeltelijk te verrekenen, als bedoeld in artikel 6:127 BW, noch is zij gerechtigd de daartoe strekkende verplichting op te schorten om welke reden of op welke grondslag dan ook. 

5.6.Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 a BW. Indien betaling binnen de betalingstermijn uitblijft is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is daarvoor geen nadere ingebrekestelling vereist.

5.7.In het geval van verzuim is de wederpartij een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, dan wel wettelijke rente indien dit hoger is dan 1% per maand. Tevens is de wederpartij in dat geval aan Delta House een vergoeding vanwege incassokosten verschuldigd, op basis van ten minste 15% van de vordering dan wel (in het geval van consumenten) op basis van de Wet (dan wel het Besluit) Incassokosten. Indien de werkelijke kosten of schade hoger zijn, kunnen deze volledig dan wel aanvullend worden gevorderd en is de wederpartij die kosten boven 15% van de vordering (ook) verschuldigd.

Artikel 6   Eigendomsvoorbehoud/ intellectueel eigendom

6.1.Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Delta House, tot dat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is aan Delta House (uit welken hoofde dan ook; “verlengd eigendomsvoorbehoud”) zijn voldaan.

6.2.Delta House is gerechtigd en bevoegd geleverde zaken terug te vorderen en direct tot zich te nemen, indien de wederpartij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen of vermogen wordt gelegd. Alle hieruit voor Delta House voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de wederpartij.

6.3.Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken (zoals verkoop, verpanden etc.) zijn de wederpartij verboden, zolang zij niet volledig aan de op haar jegens Delta House rustende betalingsverplichting heeft voldaan. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking beoogd. Handelingen in strijd hiermee zijn nietig.

6.4.Zolang geleverde zaken niet in eigendom zijn overgegaan is het de wederpartij verboden deze aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien de wederpartij eigenaar is van de grond waarop zaken worden geplaatst zal zij desverlangd op eerste verzoek van Delta House haar medewerking verlenen aan het (doen) vestigen van een recht van opstal ten behoeve van Delta House, op kosten van de wederpartij.

6.5.De wederpartij vrijwaart Delta House voor alle aanspraken (hoe ook genaamd), die derden (zouden) mogen hebben met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud.

6.6.Alle (intellectuele eigendoms)rechten van Delta House met betrekking tot door haar gebruikte tekeningen, ontwerpen etc. (in de ruimste zin des woords) blijven bij haar en gaan door het aangaan van een overeenkomst niet over op de wederpartij. Deze rechten kunnen ook niet worden overgedragen aan derden. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking beoogd. Handelingen in strijd hiermee zijn nietig.

6.7.Indien en voorzover Delta House op grond van het bepaalde in dit artikel schade lijdt, is de wederpartij daarvoor verantwoordelijk en (volledig) schadeplichtig jegens haar.

Artikel 7   Annuleren, ontbinden/opzeggen en opschorten overeenkomst 

7.1.Een aangegane doch niet (volledig) uitgevoerde overeenkomst kan door de wederpartij geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, indien Delta House daarmee instemt. Bij het annuleren van de opdracht is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 25% van het in de orderbevestiging genoemde totaalbedrag (inclusief BTW). Delta House heeft het recht haar werkelijke schade te vorderen indien dit hoger is (dan 25%).

7.2.Indien de in artikel 7.1 bedoelde (schade)vergoeding niet binnen 14 dagen na opgave daarvan wordt voldaan, dan vervalt het recht op annulering en wordt de overeenkomst gehandhaafd.

7.3.Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige op haar voortvloeiende verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst met Delta House is zij in verzuim en kan Delta House op haar rustende verplichtingen opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, door middel van een daartoe strekkende verklaring, zonder dat zij schadeplichtig is jegens de wederpartij.

7.4.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Delta House. Met inachtneming van een termijn van tenminste 90 dagen na het kenbaar maken van de overmachtsituatie (aan de andere partij) hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds verrichte prestaties worden in dat geval zo veel mogelijk ongedaan gemaakt. In de situatie als bedoeld in dit artikel bestaat geen recht op schadevergoeding.

7.5.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Delta House geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is op haar rustende verplichtingen na te komen.

Artikel 8   Garantie/ melding gebreken

8.1.Delta House garandeert slechts de deugdelijkheid van de door haar zelf geleverde zaken. Indien tevens zaken van derden zijn betrokken is zij daarvoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, tenzij dit met haar medeweten en instemmen en voor haar rekening is gebeurd.

8.2.Garantie als bedoeld in dit artikel houdt in de plicht tot kosteloos herstel en/of hernieuwde montage of installatie (indien overeengekomen) dan wel het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde (deel)verbintenis.

8.3.De in artikel 8.2. genoemde garantie wordt gegeven voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van feitelijke aflevering van zaken dan wel na oplevering.

8.4.De garantie van door Delta House geleverde zaken die zij van derden betrekt of voor werkzaamheden die zij aan derden uitbesteedt, strekt zich alleen uit tot de door deze derde gegeven garantie.

8.5.Vorderingen uit hoofde van de in dit artikel genoemde garantie vervallen indien gebreken of andere klachten niet binnen 2 maanden na constatering schriftelijk ter kennis van Delta House zijn gebracht en indien daarna, in deze niet zouden zijn verholpen, niet binnen een jaar na deze melding een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

8.6.De in dit artikel bedoelde garantieverplichting vervalt eveneens indien (a) Delta House niet tijdig in de gelegenheid is gesteld gebreken te verhelpen en (b) indien de wederpartij of derden zonder voorafgaande kennisgeving en instemming van Delta House werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Delta House verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

8.7.Alle garanties gelden alleen voor de wederpartij van Delta House en niet voor eventueel opvolgende eigenaren of rechthebbenden.

8.8.Geconstateerde gebreken geven de wederpartij niet het recht enige verplichting jegens Delta House op te schorten of de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 9   Aansprakelijkheid/overmacht

9.1  Delta House is slechts aansprakelijk voor directe, aan haar toe te rekenen schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet en slechts ten aanzien van hetgeen is vastgelegd in de overeenkomst.

9.2  Delta House is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij of derden (in de ruimste zin des woords), daaronder in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en/of immateriële schade.

9.3  Aansprakelijkheid van Delta House is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag waarop zij aanspraak heeft op basis van een door haar afgesloten verzekering dan wel tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waarop het schadevoorval betrekking heeft, met een maximum van € 25.000,00 per geval, waarbij een serie van gebeurtenissen of opvolgende gebeurtenissen dan wel gebeurtenissen die in direct verband staan tot de overeenkomst als één geval worden aangemerkt.

9.4  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Delta House vervalt in elk geval na één jaar nadat de wederpartij bekend is geworden met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 10   Bouwbesluit niet van toepassing

10.1. Behoudens nader door partijen te maken afspraken zijn de bepalingen uit het Bouwbesluit (2012) niet van toepassing. Indien de wederpartij dit verlangt ten aanzien van een of meer onderdelen uit de overeenkomst dan kan dit van toepassing worden verklaard, evenwel slechts voor zover (a) Delta House daarmee schriftelijk instemt en (b) de wederpartij de daarmee gemoeide extra kosten aan Delta House voldoet.

Artikel 11  Privacybeleid

11.1Alle gegevens en informatie die de wederpartij aan Delta House verstrekt, zal zij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Delta House kan deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw met de wederpartij contact te zoeken.

11.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Delta House verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, zal zij daaraan voldoen en is zij als gevolg daarvan jegens de wederpartij, noch jegens derden schadeplichtig.

Artikel 12  Afwijking in overeenkomst en Algemene voorwaarden / strijd met dwingend recht

12.1. Indien hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld afwijkt van of strijdig is met de door partijen gesloten overeenkomst dan geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

12.2.  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de wet of een dwingendrechtelijk bepaling dan zal deze bepaling conform de bedoeling en strekking daarvan worden omgezet dan wel worden vervangen door een geldige (vergelijkbare) bepaling. Nietigheid van een (of meerdere) bepaling(en) in deze algemene voorwaarden brengt geen nietigheid van de overige bepalingen, noch van deze algemene voorwaarden mee.

Artikel 13   Geschillen en toepasselijk recht

13.1.    Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bepalend voor eventuele uitleg daarvan.

13.2.    Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Delta House gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Delta House.

(Versie .. november 2020)